Фондация „ Мария П. Цачева“ е неправителствена организация, създадена през 2018 г. Тя се основава на убеждението, че образованото общество е от съществено значение за положителното развитие на една нация. Фондацията осигурява достъп до висше образование на ученици от български училища. Фондацията вижда висшето образование като катализатор, агент на промяната за хората, семействата, общностите и народите. Предвиждаме една общност, която признава важността на образователното равнище и гарантира, че положителните образователни резултати са достъпни за всички, независимо от икономическите обстоятелства. В нашата общност вратите няма да бъдат затворени за тези, които не разполагат с финансови ресурси, а следдипломното образование ще бъде достъпно за всички, които имат потенциал да успеят. За да изгради тази общност, Фондацията ще:

  • насърчава и осигурява финансова подкрепа за следучилищно образование;
  • гарантира, че студентите ще разполагат с необходимата информация за вземане на подходящи за бъдещето им решения;
  • води мрежа за сътрудничество на общностни и образователни партньори, съобразени с нивото и нуждите на студентите за подготовка, преход и постоянство до степен завършване.

На тези, които споделят нашата визия, Фондацията предлага възможности за участие в реализацията й чрез финансова и непарична подкрепа и доброволческа работа.

Foundation-Stiftung-Wohltätigkeit-Stipendium-Uni-Magdeburg-Стипендия-Германия-Езикова-Ловеч-Дарение-donate-spenden-schenken-stiften-contribute-beitragen-mitwirken-помагам-дарявам-благотворителност-помощ-студент